Marketing Internship Program

For 3rd or 4th year undergraduate majoring in Marketing, Business administration

WE ARE LOOKING FOR

 • 3th or 4th-year students from business Universities
 • Fully flexible, positive, creative, active & independent
 • Good at English, communication and teamwork
 • Interested in marketing, e-commerce and working for an international company

RESPONSIBILITIES

 • Take part in building Marketing Online strategies for short term and long term period
 • Generate Content Marketing for mainstream products of the company
 • Intensively study about Marketing Online strategies
 • Participate in forming landing page to sell the products.

REMUNERATION

 • Be rewarded with high salary and allowances according to the company’s regulations
 • Have a chance to study and gain the professional knowledge as well as experience in the realistic working environment
 • Can be considered to be official employees if well complete the assigned tasks
 • Give yourselves an opportunity to be challenged in the professional and active environment as well as improve your own experience.

How to apply:

Interested candidates please send the latest CV to our recruitment email address: [email protected]

Email subject: Apply Marketing Internship - Your full name


YÊU CẦU

 • Sinh viên năm thứ 3 hoặc năm cuối các trường đại học kinh tế
 • Có tính động lập, tự giác, năng động, linh hoạt và sáng tạo cao
 • Khả năng sử dụng tiếng Anh, giao tiếp và hoạt động nhóm tốt
 • Yêu thích marketing, thương mại điện tử và có mong muốn được làm việc cho các công ty quốc tế.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng chiến lược Marketing Online ngắn hạn và dài hạn
 • Tạo Content Marketing cho sản phẩm chủ đạo của công ty.
 • Tìm hiểu chuyên sâu về chiến lược Marketing Online
 • Xây dựng landing page để bán sản phẩm

QUYỀN LỢI

 • Hưởng lương, trợ cấp theo quy định của Công ty
 • Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt công việc.
 • Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ bản thân.

ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV đến [email protected] Email subject: Apply Marketing Internship - Tên đầy đủ

Related Jobs: